สมาร์ท ฟอร์ ไลฟ์

ได้รับอนุญาตจาก สคบ. ตามรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและได้วางหลักประกันตามกฎกระทรวง การวางหลักประกันการประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๖๑
(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562)